Category Archives: Project

Projekto esmė

Aprašymas

Projekto reikmė grindžiama problema, kad kai kurių IKT inovacijų nepavyko įdiegti, nes buvo remiamasi nepagrįstomis pretenzijomis “transformuoti švietimą”; technologijos buvo menkos kokybės, jas buvo bandoma tiesiog įterpti į tradicinį mokymą ir mokymąsi; mokytojai pastebėdavo padidėjusį darbo krūvį naudojant technologijas tik informacijai perduoti; mokiniai nebuvo motyvuoti, nes jautė neatitikimą tarp technologijų taikymo mokymuisi ir namuose, laisvalaikiui, be to, informacinio raštingumo vertinimas yra nepakankamai plačiai taikomas. Tai trukdo pasiekti IKT taikymo ir vyriausybės investicijų tikėtinos naudos ir laukiamų rezultatų.

5619629891_8cb2d3c4f6_z

Photo credit: Gates Foundation / Foter / CC BY-NC-ND

Vis augantis susidomėjimas informacinių ir komunikacinių technologijų integravimu į mokymo procesą remiamas prielaida, kad sėkminga integracija suteiks įvairiopos mokymo ir mokymosi naudos. IKT integravimas į mokymo ir mokymosi procesus yra sudėtingas ir daugialypis uždavinys, apimantis ir IKT priemonių, ir mokytojų kompetencijų pritaikymo mokymosi procese dinamiką. IKT suteikia mokytojams galimybių kurti inovatyvias mokymosi aplinkas, į ugdymo programas diegti naujus ir kūrybiškus sprendimus, pagrįsti tvarų IKT taikymą ugdymui, kurti el. vertinimo sistemas ir vertinimo priemones (pvz., el, porfolio) atitinkančias išsilavinimo standartus. Projekto vykdytojai sukurs ir analizuos inovatyvius didaktinius, taip pat ir vertinimo, požiūrius ir metodus, padedančius mokytojams individualizuoti mokymosi kelią ir įgyti naujų gebėjimų naujai veiklai.

Projektas siekia parengti mokytojus, kad jie gebėtų kurti ir įvertinti edukacines galimybes taikant personalinį kompiuterį kiekvienam mokiniui, iPads, Android programėles telefonams ir planšetėms, Raspberry Pi ir pažangias mokinių sukurtas programėles mobiliesiems ir išmaniesiems telefonams bei planšetėms.

Projekto vykdytojai sukurs mokytojų tęstinio profesinio tobulinimosi modulius, siekiant padėti mokiniams įgyti 21-ojo amžiaus gebėjimų – bendradarbiauti sprendžiant problemas, IKT raštingumo, kritinio mąstymo ir verslumo. Projekto partnerių bendradarbiavimas tarptautiniu mastu padės skleisti mokytojams svarbių kompetencijų tobulinimo metodus ir gerąją patirtį.

Uždaviniai

Photo credit: Pensiero / Foter / CC BY-NC-ND

Photo credit: Pensiero / Foter / CC BY-NC-ND

Iš naujo peržiūrėti ir papildyti mokytojų profesijos profilį gebėjimais diegti edukacines inovacijas, inicijuoti didaktikos kaitą, atsižvelgiant į IKT galimybes praturtinti mokymą ir mokymąsi;

sukurti planą, kaip visose švietimo ir ugdymo srityse įgyvendinti atnaujintą mokymosi strategiją tobulinant pagrindinius ir perkeliamuosius gebėjimus, pavyzdžiui, verslumo, skaitmeninių įgūdžių, užsienio kalbų mokėjimo, taikant novatoriškus ir į mokinį orientuotus pedagoginius požiūrius ir kurti tinkamus vertinimo metodus;

didinti ES šalių priemonių, kuriomis remiamas žinių, gebėjimų ir kompetencijų skaidrumas bei pripažinimas, atitikimą, siekiant užtikrinti, kad įgūdžiai ir kvalifikacija būtų lengvai atpažįstami tarptautiniu mastu;

skatinti mokyklų veiklas, didinančias darbo rinkos poreikių ir teikiamo išsilavinimo atitikimą, stiprinant ugdymo, rengimo ir darbo pasaulio ryšius;

įgyvendinti pagrindinių kompetencijų, taip pat pagrindinių ir perkeliamųjų gebėjimų, ypač verslumo, kalbų ir skaitmeninių įgūdžių, vertinimą taikant įvairias priemones ir metodus, ypač elektroninio portfolio metodą.

Trukmė

Projektas ENTELS tęsis dvejus metus nuo 2014 metų rugsėjo iki 2016 metų rugpjūčio.